Skip links

Metrika >>

InsightSofa Satisfaction Index (ISI)

Jednotná metodika pro vyhodnocení Customer Experience napříč různými metrikami.
Chci vědět víc

Co je InsightSofa Satisfaction Index (ISI)?

InsightSofa Satisfaction Index (ISI) není metrika pro sběr zpětné vazby, ale pro vyhodnocení zpětné vazby. V případě, kdy používáte více metrik pro zjištění zákaznické / zaměstnanecké zkušenosti (například NPS, CES a CSAT), jistě budete chtít vidět i jeden celkový výsledek, který vypovídá o celkové spokojenosti Vašich zákazníků.
InsightSofa Satisfaction Index (ISI) dokáže zkombinovat metodiky NPS, CES a CSAT do jednoho čísla, a poskytnout Vám jednoduchý a srozumitelný ukazatel celkové zákaznické, nebo zaměstnanecké zkušenosti.
ISI Index tedy vypovídá na stupnici od 0 do 10 o tom, jak si vaše firma celkově stojí v zákaznické nebo zaměstnanecké zkušenosti, a to z pohledu snadnosti využití Vašich produktů a služeb, celkové spokojenosti a míry loajality zákazníků (zaměstnanců).
InsightSofa Satisfaction Index (ISI) je nejvíce vypovídající, pokud firma měří pomocí všech známých metodik zákaznické a zaměstnanecké zkušenosti (NPS, CES a CSAT). Pokud některá metrika chybí, ISI index stále funguje. Jen neobsahuje tak široký pohled.
ISI Index tedy zobrazuje:

Silně zákaznicky orientovaná organizace:

Zákazníci jsou Vaši příznivci. Přijde jim velmi snadné vaše produkty a služby používat, jsou s nimi spokojeni a jsou ochotni Vás doporučovat svým známým.

Středně zákaznicky orientovaná organizace:

Zákazníci jsou s Vaši firmou spokojeni, nicméně shledávají problém ve snadnosti použití, nejsou zcela spokojeni nebo nedoporučují vaši firmu tak, jak by mohli.

Málo zákaznicky orientovaná organizace:

Firmy s tímto indexem mají více nespokojených zákazníků, než spokojených. Mají problémy s použitím produktů nebo služeb a nedoporučují firmu svým známým.

Výsledný InsightSofa Satisfaction Index (ISI) se tedy vypočítá jako poměr příznivců a pozitivních zákazníků ku poměru kritiků a negativních zákazníků z různých metodik. Finálně převedený na škálu od 0 do 10.
Výsledný ISI Index se pak zaokrouhluje na jedno desetinné místo.
Korelace mezi InsightSofa Satisfaction Index (ISI) a obratem firmy existuje, přestože tato korelace může být proměnlivá v závislosti na konkrétních podmínkách, zvolených metodikách měření zákaznické zkušenosti a kontextu firmy.
Nižší hodnota ISI vypovídá o nižší spokojenosti zákazníků, vyšším usilí, které musejí zákazníci k používání Vašich produktů vyvinout a celkově nižší míře doporučení vaší firmy svým známým.
Pokud firma má nízký ISI index, existuje vyšší pravděpodobnost, že se zákazníci budou obracet na konkurenci nebo nebudou opakovaně nakupovat u dané firmy. To může vést ke snížení obratu firmy.
Na druhou stranu, vyšší hodnota ISI naznačuje, že zákazníci mají snadnou a pohodlnou zkušenost při interakci s firmou, rádi ji doporučují a celková spokojenost je na vysoké úrovni. Tyto faktory pozitivně ovlivňují zákaznickou spokojenost a loajalitu. Mají větší pravděpodobnost, že zůstanou loajální a opakovaně nakupují u firmy. To přispívá ke zvýšení obratu firmy.
Výhody:

Jednoduché zobrazení:

Výsledkem ISI indexu je jedno číslo, zobrazující komplexní pohled na zákaznickou / zaměstnaneckou zkušenost. Snadno se s ním pracuje a snadno se sledují trendy.

Komplexní zobrazení zkušenosti:

ISI index v sobě obsahuje všechny nejdůležitější metodiky (NPS, CES, CSAT). Výsledný index firmy je tedy tím nejkomplexnějším pohledem vůbec.

Identifikace oblastí zlepšení:

Díky sdílení otázek v InsightSofa se můžete díky ISI indexu podívat na celkové shrnutí faktorů, které chtějí zákazníci nejvíce vylepšit. A to napříč všemi metodikami.

Nevýhody:

Pracuje pouze s více metodikami:

Pokud používáte pro celou firmu pouze jednu metodiku měření, pak ISI Index nelze použít.

Nedostatek kontextu:

Každá metodika sama o sobě poskytuje relevantní data pro sběr, pro který je zamýšlena. ISI index data zobecňuje.

Získejte nástroj pro kompletní
měření zákaznické zkušenosti.