Skip links

Metriky >>

InsightSofa Satisfaction Index (ISI)

Jednotná metodika hodnotenia zákazníckej skúsenosti v rámci rôznych ukazovateľov.
Chcem vedieť viac

Čo je InsightSofa Satisfaction Index (ISI)?

Index spokojnosti InsightSofa (ISI) nie je metrikou na zber spätnej väzby, ale na jej vyhodnocovanie. Ak používate viacero metrík na určenie spokojnosti zákazníkov/zamestnancov (napríklad NPS, CES a CSAT), budete chcieť vidieť jedno celkové skóre, ktoré vypovedá aj o celkovej spokojnosti vašich zákazníkov.
Index spokojnosti InsightSofa (ISI) dokáže spojiť metodiky NPS, CES a CSAT do jedného čísla, čím vám poskytne jednoduchý a zrozumiteľný ukazovateľ celkovej skúsenosti zákazníkov alebo zamestnancov.
Index ISI vám teda na stupnici od 0 do 10 ukáže, ako si vaša spoločnosť celkovo stojí z hľadiska skúseností zákazníkov alebo zamestnancov, z hľadiska jednoduchosti používania vašich produktov a služieb, celkovej spokojnosti a úrovne lojality zákazníkov (zamestnancov).
Index spokojnosti InsightSofa (ISI) má najväčšiu výpovednú hodnotu, ak spoločnosť meria pomocou všetkých známych metrík zákazníckej a zamestnaneckej skúsenosti (NPS, CES a CSAT). Ak niektorá metrika chýba, index ISI stále funguje. Len nezahŕňa taký široký pohľad.
Index ISI preto ukazuje:

Organizácia silne orientovaná na zákazníka:

Zákazníci sú vaši podporovatelia. Vaše produkty a služby sa im používajú veľmi ľahko, sú s nimi spokojní a sú ochotní vás odporučiť svojim priateľom.

Organizácia stredne orientovaná na zákazníka

Zákazníci sú s vašou spoločnosťou spokojní, ale považujú jednoduchosť používania za problém, nie sú úplne spokojní alebo neodporúčajú vašu spoločnosť tak, ako by mohli.

Organizácia slabo orientovaná na zákazníka

Spoločnosti s týmto indexom majú viac nespokojných zákazníkov ako spokojných. Tí majú problémy s používaním výrobkov alebo služieb a neodporúčajú spoločnosť svojim priateľom.

Výsledný index spokojnosti InsightSofa (ISI) sa teda vypočíta ako pomer priaznivcov a pozitívnych zákazníkov k pomeru odporcov a negatívnych zákazníkov z rôznych metodík. Nakoniec sa prepočíta na stupnicu od 0 do 10.
Výsledný index ISI sa potom zaokrúhli na jedno desatinné miesto.
Medzi indexom spokojnosti InsightSofa (ISI) a obratom spoločnosti existuje korelácia, hoci táto korelácia môže byť premenlivá v závislosti od konkrétnych podmienok, metodík zvolených na meranie zákazníckej skúsenosti a kontextu spoločnosti.
Nižšia hodnota ISI znamená nižšiu spokojnosť zákazníkov, vyššie úsilie, ktoré zákazníci potrebujú na používanie vašich produktov, a celkovo nižšiu mieru odporúčania vašej spoločnosti svojim priateľom.
Ak má firma nízky index ISI, je pravdepodobnejšie, že sa zákazníci obrátia na konkurenciu alebo nebudú opakovane nakupovať od tejto firmy. To môže viesť k zníženiu obratu spoločnosti.
Na druhej strane, vyššia hodnota ISI naznačuje, že zákazníci majú pri komunikácii so spoločnosťou jednoduchú a pohodlnú skúsenosť, radi ju odporúčajú a celková spokojnosť je na vysokej úrovni. Tieto faktory pozitívne ovplyvňujú spokojnosť a lojalitu zákazníkov. Je pravdepodobnejšie, že zostanú spoločnosti verní a budú v nej nakupovať opakovane. To prispieva k zvýšeniu obratu spoločnosti.
Výhody:

Jednoduché zobrazenie:

Výsledkom indexu ISI je jediné číslo, ktoré poskytuje komplexný pohľad na skúsenosti zákazníkov/zamestnancov. Ľahko sa s ním pracuje a ľahko sa sledujú trendy.

Komplexný pohľad na skúsenosti:

Index ISI zahŕňa všetky najdôležitejšie metodiky (NPS, CES, CSAT). Výsledný index spoločnosti je preto najkomplexnejším pohľadom vôbec.

Identifikácia oblastí na zlepšenie:

Zdieľaním otázok v službe InsightSofa môžete vďaka indexu ISI vidieť celkový prehľad faktorov, ktoré chcú zákazníci najviac zlepšiť. A to vo všetkých metodikách.

Nevýhody:

Funguje to len pri viacerých metodikách:

Ak používate len jednu metodiku merania pre celú spoločnosť, potom index ISI nemožno použiť.

Nedostatok kontextu:

Každá metodika sama o sebe poskytuje relevantné údaje pre zber, pre ktorý je určená. Index ISI zovšeobecňuje údaje.

Získajte nástroj pre kompletné
meranie zákazníckej skúsenosti.